Van Hulst Watersport
Valkenburgseweg 56
2223 KE Katwijk aan Zee
Telefoon: 071-4074414
E-mail: info@vanhulstwatersport.nl
KvK te Leiden nummer: 28098622
BTW nummer: NL047651532B01
Rabo  : 367783282
IBAN : NL18 RABO 0367783282
BIC    : RABONL2U

Algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de online-shop van Van Hulst Watersport.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Hulst Watersport in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Van Hulst Watersport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Van Hulst Watersport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Van Hulst Watersport zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Van Hulst Watersport heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.

2.3 Koper en Van Hulst Watersport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Van Hulst Watersport gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Van Hulst Watersport garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Alle opgaven door Van Hulst Watersport van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Van Hulst Watersport kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 Bij bestellingen/koopovereenkomst worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling door bankoverschrijving, iDeal of PayPal. Een betaling via bankoverschrijving vindt plaats binnen 7 dagen na besteldatum.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Van Hulst Watersport als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Van Hulst Watersport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd
5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Van Hulst Watersport is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Van Hulst Watersport zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Van Hulst Watersport. Met uitzondering van artikelen die te groot zijn om met reguliere verzending te doen. Deze producten dienen afgehaald te worden.Tenzij speciale bezorging op kosten van de klant overeengekomen wordt. Van Hulst Watersport blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Van Hulst Watersport is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Van Hulst Watersport gedragen.

5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen tien werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Van Hulst Watersport zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de Koper aan Van Hulst Watersport betaalde bedrag. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht is niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding
8.1 Van Hulst Watersport kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Hulst Watersport en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Van Hulst Watersport daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Van Hulst Watersport of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Het kan zijn dat er producten op onze website staan die niet meer geleverd kunnen worden door de leverancier. Dat gebeurd meestal bij spareparts van oude onderdelen. Zodra een motor of product de leeftijd bereikt van 25 jaar worden de onderdelen schaars of zijn helemaal niet meer te verkrijgen. Mocht dit gebeuren zullen wij ons uiterste best doen om u verder te helpen aan een vervangend product.

                                       Uw tevredenheid is onze prioriteit!